Stichting Fam4Kids

a) De stichting

De stichting is erop gericht om doelen te verwezenlijken die vastgesteld zijn in het Plan van aanpak. Als de stichting winst maakt, zal deze ten goede komen van de doelen die in het Plan van aanpak zijn genoemd.

Gegevens van de stichting

Stichting Fam4kids
Adres:                         Vakantiewoning
Europarc Resort “Poort van Zeeland”, Parkweg 2, nummer 199, 3221LV Hellevoetsluis
Postadres :                  Junostraat 24 2402 BH, Alphen Aan Den Rijn
Tel:                             +31-6-30027641 of +31-6-23387287
Email:                         info@fam4kids.nl
Website:                     www.fam4kids.nl
KvK:                           53876857
RSIN;                         851054857
Rekening nr.:              NL13 RABO 0167 9458 15

Doelen

De stichting heeft als praktisch doel:

 • Het aanbieden van concrete vakantie- en logeergelegenheden aan mensen met een beperking en hun begeleiders.
 • Het ondersteunen van derde partijen die activiteiten voor kinderen organiseren.
 • Het in eigen beheer organiseren van opbouwende gezins-en kindgerichte (gezinsversterkende) activiteiten
 • Het opleiden, trainen en begeleiden van geïnteresseerde vrijwilligers in de omgang met lichamelijk-, verstandelijke- of sociaal- gehandicapte kinderen.
 • Het faciliteren en stimuleren van opvoedkundige projecten

Financiën.

De baten van de stichting zijn afkomstig van:

 • Opbrengsten uit activiteiten
 • Bijdragen donaties subsidies
 • Schenkingen erfstelling
 • PGB-inkomsten
 • Verhuur van de faciliteiten

De Stichting

De Stichting bestaat uit:
De directie met als directeuren:

 • Angela Oorthuizen.
 • Paul Oorthuizen.

Het bestuur dat bestaat uit tenminste 5 leden en/of medewerkers.
De stichting heeft tot doel de materiële en financiële belangen van Fam4Kids te behartigen. Zij is eigenaar van het vakantiehuis, de inventaris en de voorzieningen. Zij int de huurgelden.
De stichting komt minimaal vier maal per jaar in een overlegvergadering bij elkaar. In de overlegvergadering worden voorstellen voorgelegd en besluiten genomen.
Besluiten kunnen alleen genomen worden als de directie en het bestuur overeenstemming hebben bereikt.
Binnen de stichting is de directie verantwoordelijk voor alle uitvoerende taken. Het bestuur heeft tot taak te controleren en/of bij te sturen.

Benoemingen

Zowel directieleden als leden van het bestuur worden benoemd in een vergadering van de stichting. Voordrachten kunnen worden gedaan door iedereen die actief is binnen de stichting.

Directie

De directie overlegt continu over de uitvoering van de besluiten.
De directie heeft het recht om, als de situatie daarom vraagt en snelheid noodzakelijk is, een besluit te nemen en deze later ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur. Zij overlegt daar over met de voorzitter en/of penningmeester.
De directie kan specifieke uitvoeringstaken delegeren aan het bestuur. Zij blijft wel de eindverantwoordelijke.

Bestuur

Het bestuur komt in vergadering bijeen als dit noodzakelijk is.
Zij wijst aan, uit haar midden:

 • Voorzitter.
 • Secretaris.
 • Penningmeester.

Hierbij is een combinatie van meerdere functies mogelijk.
Op verzoek van de directie kan het bestuur uitvoerende taken op zich nemen en hiervoor een lid of medewerker aanwijzen. Ook is het mogelijk om deskundigheid van buiten het bestuur aan te trekken.
De voorzitter en penningmeester hebben intensief contact met de directeuren.

Stichting Fam4kids
Adres vakantiewoning
Europarc Resort “Poort van Zeeland”,
Parkweg 2,
Vakantiewoning 460,
3221LV Hellevoetsluis
Tel: +31-6-30027641 of +31-6-23387287
Email: info@fam4kids.nl
kvk: 53876857
Rekening nr.: NL13 RABO 0167 9458 15